AFM vergunning

Verbonden agent

AgriCrowd B.V. (met merknaam PlusPlus) is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangemeld als verbonden agent van de beleggingsonderneming Hands-on B.V. (met merknaam Lendahand). Lendahand heeft sinds september 2016 een AFM-vergunning als Beleggingsonderneming heeft zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de PlusPlus website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Als verbonden agent treedt PlusPus op onder volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van Lendahand (en moet zij ook zelf voldoen aan de regels van de Wft.

De personen die bij PlusPlus het dagelijks beleid bepalen (het bestuur) zijn voorafgaand aan de aanmelding als verbonden agent door de AFM getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Daarbij heeft de AFM onder meer gekeken naar ervaring, opleidingen, capaciteiten, CV’s en hebben er referentiechecks plaatsgevonden.
 

Juridische structuur

Om investeringen via de PlusPlus website mogelijk te maken, worden er obligaties uitgegeven aan de crowd. De investee die de obligaties uitgeeft wordt ‘uitgevende instelling’ genoemd. Dit zijn ondernemers in de agrarische sector en voedselketen in ontwikkelingslanden die dus zélf direct als uitgevende instelling kapitaal ophalen via het PlusPlus platform.

De uitgegeven obligaties worden door Lendahand, de aan PlusPlus gelieerde beleggingsonderneming, bewaard in een zogenoemd verzameldepot. Deze stukken kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van PlusPlus en van Lendahand en als zodanig worden beschermd. De verkregen obligaties vallen daardoor altijd buiten een eventueel faillissement van PlusPlus of Lendahand.

Voor de specifieke projecten (proposities) is het niet verplicht om een prospectus op te stellen. Dat komt omdat de uitgevende instellingen waarmee wordt samengewerkt, gebruik maken van een vrijstelling die geldt tot EUR 5 miljoen per uitgevende instelling per jaar. Hierom wordt er bij de aanbiedingen op de website een waarschuwingsbalk getoond. In plaats van een prospectus is het wel verplicht een soort mini-prospectus, het Informatie Document, te publiceren. Dit Informatie Document wordt ook aan de AFM toegezonden, maar wordt door de AFM niet inhoudelijk beoordeeld.
 

Investeringsproces

Voordat ondernemers toegang krijgen tot de PlusPlus website om projecten beschikbaar te stellen, zullen zij aan de PlusPlus toegangs- en kwaliteitseisen moeten voldoen, waaronder acceptatie van de voorwaarden voor het gebruik van het PlusPlus platform.

Investeerders kunnen op de website één of meerdere projecten (proposities) selecteren waaraan zij financiering willen verstrekken door middel van de aankoop van obligaties van 50 euro per stuk. Nadat een betaling van een investeerder succesvol is verwerkt, komt de koopovereenkomst tot stand. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het project (de propositie) voldoende inschrijvers heeft. Investeerders accepteren de algemene voorwaarden die deel uitmaken van de koopovereenkomst. Ook accepteren zij de algemene voorwaarden van de betaaldienstverlener waarmee PlusPlus werkt. Zodra de propositie volledig is gefinancierd, is aan de opschortende voorwaarde voldaan en worden de obligaties uitgegeven aan de investeerders die zich door middel van een betaling hebben ingeschreven voor de betreffende propositie.
 

Scheiding van gelden

Als verbonden agent van een beleggingsonderneming is het vereist dat de operationele activiteiten van PlusPlus (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc.) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). PlusPlus werkt daarom via Lendahand samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet- en regelgeving. Zij staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een de vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat je investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening bij Intersolve te staan. PlusPlus heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt jouw geld overgemaakt naar de ondernemer in kwestie.
 

Beleggerscompensatiestelsel (BCS)

PlusPlus maakt deel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling.